Klasse: 5c

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
M • 102


M • 102


E • 102


D • 102


KU • Ku25

2
3
D • 102


E • 102


PK • 102


Musik
Bläser • Mu-127
Chor • MU120
Chor • MU120

Religion
KR2 • 126
ER • 124
PL2 • 217

4
SP • SPH1

5
Musik

Bläser • Mu-127
MU • Mu118


SP • SPH1


EK • 102

LQ • 102


BI · Bi43

6
PH • Ph37


PH • Ph41


 Förderband 1


EK • 102

7
gKW

BI • Bi43


M4-Fö • 104


AG • SWH

uKW
IF1 • If228


 
8